کارگاه حل مسئله

کارگاه حل مسئله
آنچه در این دوره خواهید آموخت :

1- تعریف و اهمیت مسئله
2- چگونگی برخورد با مشکلات
3- آموزش انواع شیوه ها در براربر مسائل
4- آموزش 5 گام اصلی در حل مسائل

پس از طی این دوره و انجام راهکارها " مسائلت رو حل خواهی کرد ... "
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us