کارگاه مدیریت استرس

کارگاه مدیریت استرس
آنچه در این دوره خواهید آموخت :

1- استرس چیست ؟
2- سنجش میزان اضطراب
3- شناسایی منابع استرس ( عوامل درونی و بیرونی )
4- راهکارهای مقابله با استرس

پس از طی این دوره و انجام راهکارها " آرامش را تجربه کنید "
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us