کارگاه فرزندپروری

کارگاه فرزندپروری
آنچه در این دوره خواهید آموخت :

1- آموزش روش های ارتقاء روابط صمیمانه با فرزندان
2- آموزش شیوه های حذف و کاهش رفتارهای منفی کودکان
3- آموزش شیوه های صحیح تشویق و تنبیه کودکان
4- آموزش شیوه های افزایش رفتارهای مثبت کودکان

پس از طی این دوره و انجام راهکارها " تبدیل به والدینی موثر خواهید شد که ثمره آن فرزندانی مسئول خواهد بود. "
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us