اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص اصلاح شرط سني پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در آزمون سراسري سال 1400

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص اصلاح شرط سني پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در آزمون سراسري سال 1400
پیرو انتشار اطلاعيه مورخ 99/11/18 و انتشار دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1400 در تاریخ 13/05/1400 به منظور مساعدت با تقاضاي متقاضیان آزمون مذکور به استحضار مي رساند، سن ورود به دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از 22 به 24 سال به شرح زير اصلاح مي شود:

1- حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در آزمون سراسري سال 1400 به ميزان 24 سال تمام (متولدين 76/07/01 و بعد از آن) تعيين شده است.

2- با توجه به تبصره 1 ماده واحده «نحوه جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي وتربيتي وزارت آموزش و پرورش» مصوبه جلسه 833 مورخ 99/08/27 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حداکثر سن براي آزمون سراسري سال 1401 پس از تعيين در دفترچه شماره يک آزمون مزبور درج و اطلاع رساني خواهد شد.

مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورشروابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

تاخ، تجربه موفقیت
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us